ALGEMENE VOORWAARDEN

Eigen verantwoording en eigen risico

 • Alle opdrachten van opdrachtgever aan By Melz voor Permanente Make-up worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.
 • Door opdracht te geven aan By Melz tot het aanbrengen van Permanente make-up verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
 • Door opdracht te geven aan By Melz tot het aanbrengen van permanente make-up, verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, immuunstoornis, diabetes, huidaandoeningen of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, Hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/ haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialist of derden in gevaar kan brengen.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij de leeftijd heeft van 16 jaar of ouder heeft bereikt en dat zijn/ haar besluit om gepigmenteerd te worden weloverwogen is genomen.
 • By Melz heeft altijd het recht om een geldig legitimatiebewijs te vragen en daarvan een kopie te maken.

 

Ontvangen formulieren

Bepalend verklaard hierbij de opdrachtgever:

 • Dat hij gezond is.
 • De Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrijpt en ontvangen.
 • Het intakeformulier en nazorg formulier heeft ontvangen.
 • Alle formulieren naar waarheid zijn ingevuld.

 

Aansprakelijkheid

 • Door opdracht te geven aan By Melz erkent opdrachtgever dat By Melz naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. By Melz kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt.
 • By Melz is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 • By Melz is niet aansprakelijk voor verminking te nakomen van het niet naleven van de nazorg voor de permanente make-up waardoor de opdrachtgever zelf verantwoordelijkheid draagt de nazorg correct na te komen en verminking of ontstekingen tegen te gaat.
 • Voor het geval By Melz aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schade vergoeding beperkt tot het bedrag wat door By Melz voor de desbetreffende levering van producten en/ of diensten oorspronkelijk in rekening is gebracht (minus materiaalkosten).
 • Elk recht op eventuele schade vergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede By Melz up ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 • In het geval van een vertrouwensbreuk is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de eventueel door hem/ haar geleden schade.

 

Garantie

 • By Melz gebruikt voor het pigmenteren uitsluitend kleuren/ kleurstoffen die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.
 • Bij alle behandelingen wordt gewerkt volgens richtlijnen van de GGD.
 • Opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling binnen (4 tot 6 weken na de 1ste behandeling) te laten corrigeren en /of bij te werken. Alle opeenvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en / of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht.

 

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 • Op deze algemene Voorwaarden als mede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen By Melz en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Rotterdam, behoudens indien By Melz als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

 

 

Toelichting

 • Minimum leeftijd 16 jaar, met toestemming en onder begeleiding van de ouder. (let op wij vragen naar legitimatiebewijs).
 • Niet onder invloed van drank of drugs.
 • Bij gebruik van medicijnen melden bij de behandelaar.
 • By Melz behoudt zich het recht opdrachten te weigeren.